Allmänna villkor

Klara Jarlstad från Norrköpings Kommun informerade oss om fastställda  regler under informationsträff i föreningsstugan tordsag 31 augusti 2017.
     *   *   *

 

Bilaga 1.
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KOLONILOTTER
 
 Kolonilotter i Norrköpings kommun är till för kommunens invånare, därför ställer kommunen krav på att man vid tecknande av en kolonilott ska vara folkbokförd i Norrköping. 
 
 För varje odlare – inklusive övriga familjemedlemmar med samma folkbokföringsadress - får det inte upplåtas mer än en kolonilott eller odlingslott. Detta gäller vid nytecknande av kolonilott och odlingslott. 
 
 Föreningen ansvarar för och bekostar all skötsel, allt underhåll och all investering inom det arrenderade området inklusive eventuell häck eller staket vid arrendeställets gränser.  Föreningen är skyldig att underhålla såväl täckdikning som öppna diken och brunnar samt mätarbrunnar inom och utmed arrendestället. För utförande av täckdikning eller annan förbättring, vartill medgivande erhållits av Norrköpings kommun, ska föreningen själv betala samtliga kostnader utan rätt till ersättning därför. Föreningen betalar alla avgifter för av föreningen utnyttjade tjänster rörande renhållning/sophämtning, omhändertagande av avloppsvatten, vatten och förbrukad elektrisk energi. Föreningen ansvarar för och bekostar bevattningen av kolonilottsområdet.
 
 Föreningen är skyldig att se till att det upplåtna området hålls rent och snyggt. Kolonilott med därpå uppförda anläggningar, liksom växter och staket, får inte vanvårdas utan ska alltid hållas i snyggt och välvårdat skick. 
 
 Lotterna får inte användas som upplagsplats eller för kommersiell verksamhet. 
 
 Kommersiell försäljning är inte tillåten, dock får försäljning av överskott ske, så länge det är inom ramarna för skatteverkets regler om inkomst av hobby.  Tillställningar som exempelvis skördefester, växtbytardagar och liknande är tillåtna.
 
 Minst 30 % av kolonilottens totala areal skall vara avsedd för odling och får inte bestå av gräsmatta, trädäck, grusade eller stenlagda ytor samt byggnader annat än växthus som används i odlingssyfte.
 
 Parkering får endast ske på anvisad plats.
 
 Stuga får inte användas som fast bostad och kolonist får inte vara folkbokförd på arrendestället. Kolonilott får inte användas för övernattning under perioden 1 november – 31 mars. Enstaka övernattningar kan dock tillåtas under perioden efter godkännande av föreningen i syfte att förhindra inbrott och skadegörelse inom koloniområdet.
 
 Kolonilottens nummer ska anslås på stuga eller grind, väl synligt från gång.
 
 Föreningen får endast tillhandahålla vatten till lotter och stugor under perioden 1 april – 31 oktober. Under perioden 1 november – 31 mars ansvarar föreningen för 

 
att vattenledningarna till lotter och stugor är avstängda. Föreningen får besluta om senare påsläpp och tidigare avstängning av sommarvattnet. 
 
 På arrendestället får det inte sättas upp andra reklamskyltar, annonstavlor och liknande än sådana som avser meddelanden till föreningens medlemmar.
 
 
 Kolonilottsområdet ska ha minst en gemensam toalettbyggnad under den period som sommarvattnet är påkopplat som föreningen ansvarar för. Föreningen ansvarar för att införskaffa och sköta gemensammabyggnader samt anskaffa tillstånd för dessa.  På den enskilda kolonilotter är det tillåtet att anordna en torrtoalettanläggning, det är den enskilda medlemmens ansvar att då införskaffa nödvändiga tillstånd för denna. 
 
 Föreningens styrelse ska registrera varje enskilt bygge som utförs under året inom kolonilottsområdet och ska vid varje årsslut skicka in en samlad förteckning över dessa. 
 
 Det är förbjudet att anlägga nedgrävda pooler. Observera att pooler enligt ordningslagen samt boverkets byggregler ska förses med skydd för att förhindra olyckor. 
 
 Föreningen är skyldigt att betala abonnemangskostnader för avfallshantering.      Enskilda avloppsanläggningar på den egna lotten är inte tillåtet. På den egna lotten är det endast tillåtet att ha diskkran inomhus och/-eller utomhus. Det är inte tillåtet att ha diskmaskin, tvättmaskin, vattentoalett eller inomhusdusch.
 
 Bekämpningsmedel med behörighetsklass 1, 2 eller 3 får inte användas.

http://www.norrkoping.se/kultur-och-fritid/fritid-och-aktiviteter/koloniomraden-och-odlingslotter.html