Skatteregler

Skatteregler arvoden

Vi på kansliet får ofta frågor om skattereglerna för arvoden. Här reder vi ut vad som gäller angående skatteregler, kontrolluppgifter och arbetsgivaravgifter för arvoden, både för föreningen och för dig som är förtroendevald. Allt enligt Skatteverkets regler.

Förening Kontrolluppgift - Föreningen/arbetsgivare ska lämna kontrolluppgift för den som fått lön, arvode, andra ersättningar och förmåner som är skattepliktig inkomst av tjänst, när det sammanlagda värdet överstiger 100 kronor per person och år. Kontrolluppgift för inkomståret kan lämnas när som helst under året, men senast den 31 januari innevarande år. Föreningen redovisar uppgifterna till sitt skattekontor. 

Den som fått arvode ska också få ett meddelande av föreningen/arbetsgivaren med de uppgifter som lämnas i kontrolluppgiften. Se skatteförfarandelagen (2011:1244).  Föreningen använder sig av formulär KU 10 (SKV 2300), ”Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl.”.

Arbetsgivaravgift - Om arvodet är högst 999 kronor per person och år behöver föreningen inte betala in arbetsgivaravgift. Är arvodet 1000 eller högre utgår arbetsgivaravgift på hela beloppet om mottagaren är född 1938 (gäller 2017) eller senare. Det innebär också att beloppet är pensionsgrundande. Detta redovisas i formulär KU 10.

Är den som fått ersättningen född 1938 eller senare och är 65 år eller äldre vid inkomstårets början betalar arbetsgivaren bara särskild löneskatt och ålderspensionsavgift i stället för fulla arbetsgivaravgifter. Om den anställde är född 1937 eller tidigare betalar arbetsgivaren särskild löneskatt.

För att kunna lämna skattedeklaration måste föreningen registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket. Detta gör man på blanketten SKV 4620 ”Företagsregistrering”. Man kryssar i i rutan ”registrering som arbetsgivare” och fyller i nödvändiga fält. Viktigt är att uppge första datum för utbetalning av arvode/lön.

Deklarationen ska som huvudregel lämnas varje månad så länge som föreningen är arbetsgivarregistrerad, MEN om föreningen endast betalar ut arvoden och lön vid några få tillfällen per år, kan man ansöka om säsongsregistrering. Det gör man på blankett SKV 4639. Då behöver föreningen endast redovisa de månader man betalat ut arvoden/lön.

Förtroendevald/enskild kolonist Den som får arvode/lön (styrelsemedlem, enskild kolonist etc) ska, oavsett belopp, deklarera ersättningen som inkomst (Inkomstskattelag 1999/1229).

Mer detaljerad information går att hitta i Skatteverkets broschyr SKV 304, eller hos närmsta skattekontor.