Bygglov 2018

Rutin för BYGGLOV 2018

Rutin för bygglov enligt kommunens nya riktlinjer. Rutinen har varit på remiss hos kommunen och har godkänts av Bygg- och Miljökontoret, Louise Lindroth, bygglovsingenjör.

All förändring av våra hus och andra byggnationer på våra lotter kan kräva bygglov och ska meddelas styrelsen. Där bygglov anses vara aktuellt ska ansökan göras av medlemmen till Bygg- och Miljökontoret hos kommunen i Norrköping.

Nybyggnation kräver bygglov
Därför är det av mycket stor vikt att man alltid har tillstånd från styrelsen i sin förening och beviljat bygglovsbeslut innan man bygger på sin kolonilott. Tänk på att även ändring av befintlig byggnation kan kräva bygglov.

1.  För samtliga byggnader krävs det bygglov/anmälan.

Bygglov ska sökas av den enskilde medlemmen hos Bygg- och Miljökontoret. Innan ansökan om bygglov får skickas i till kommunen ska föreningens styrelse först granska och godkänna den. Styrelsen godkännande ska bifogas bygglovsansökan.

Det ända undantaget utan bygglov enligt kommunen är om någon vill anlägga trädäck direkt på marken eller bygga ett staket, plank under 1.10 m. Även det ska godkännas av styrelsen. Således, bygglov krävs för plank dvs staket som är högre än 1.10 m. Bygglov krävs även för växthus.

Tänk på att komma med din ansökan till styrelsen i god tid och anpassa den till våra styrelsemöten. Lista på våra möten anslås på anslagstavlorna.

2.  När kommunen har gett bygglov

Efter att kommunen har gett bygglov ansvarar den enskilde medlemmen för att bygget sker enligt bygglovsbeslutet.

Ge en kopia av bygglovet till styrelsen. Registrering av varje enskilt bygglov ska nämligen göras av föreningens styrelse i ett särskilt register och rapporteras till kommunen i slutet av året. // Styrelsen