Välkommen till Pryssgårdens koloniområde

VIKTIG INFORMATION

till alla medlemmar i Pryssgårdens koloniträdgårdsförening

Covid-19

Med anledning av situationen kring Coronaviruset, hölls årsmötet den 28 mars av Bengt Granath, Berit Bergström samt 2 justeringsmän.

Styrelsesammansättningen för 2021 kan du läsa om här >>

Vi följer de rekommendationer som Folhälsomyndigheten gått ut med.

I dessa svåra tider av Covid-19 ber vi Er att vänligen följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och inte åka ut till din stuga i Pryssgården om du har minsta symptom för stt minska smittspridningen.

Städningsföreskrifter

På grund av coronasmittan så gäller följande:

 • Städning varje dag
 • Använd engångs städservetter och engångshandskar.
 • Rengöring av tvättställ, toastolar, våttorkning av golv.
 • Extra noga på kranar, spolknapp och handtag. Kolla att det finns toapapper, tvål och hanndukar.
 • första städveckan tvättas fönster, gardiner och målade ytor.
Om det saknas något eller om ni undrar över något, kom till mig på Lott 4, Gunilla Granath, tel 0706-79 99 02

 

Årsavgiften för 2021 är 4000:-

Betalning senast 30:e april till Pryssgårdens Plusgiro-konto
94 68 45 - 5
OBS! Skriv lottnr. på inbetalningen!

Denna information meddelas endast via Anslagstavlor, Hemsida (www.pryssgarden-koloni.se) samt vår Facebook-grupp.

Du kommer alltså EJ få någon inbetalnings-avi.

Vänliga hälsningar /Kassören Leif

Hej Alla medlemmar i Pryssgårdens Koloniträdgårdsförening!

Ordningsföreskrifter 2019-Beslutade på årsmötet 2019-03- 24

Tilläggsbeslut på extra årsmöte 2019-06-16

Tilläggsbeslut på årsmötet  2020-05-31

PRYSSGÅRDENS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING – ideell förening
Reviderade sommaren 2018, att gälla vid årsmöte 2019. För föreningen gäller stadgar registrerade hos länsstyrelsen 1978-10-13 samt antagna av föreningsstämman 1982-06-05 och 2000-03-19. För föreningens medlemmar gäller nyttjanderättskontraktet 2011-01-01.

MÖTEN, ÅRSPLANERING

 • Föreningen har i regel ett årsmöte per år som är föreningens högsta beslutande organ och som hålls före mars månads utgång. Under pågående säsong från 15/4 till 15/10 hålls informationsmöten regelbundet, det är viktigt att delta och hålla sig informerad om vad som gäller. Har du förslag till förändringar i föreningen är du välkommen att lämna en motion till styrelsen senast 31/1, beslut tas på årsmötet. Efter varje årsmöte gör styrelsen en verksamhetsplanering för det aktuella året och därpå följande år.
 • Styrelsen har möte ungefär en gång i månaden.
UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL AV KOLONILOTT, BYGGLOV och kommunala riktlinjer
 • Kommunen har utarbetat nya riktlinjer för koloniområden under 2017. Det är viktigt att kunna dessa riktlinjer och hanteringen av ev. till-och ombyggnationer, läs dessa ordentligt. Föreningen har utarbetat en egen bygglovsrutin som måste följas.
Kort version av riktlinjerna: Du ska vara folkbokförd i Norrköping. Din lott med därpå uppförda anläggningar, liksom staket och växter får inte vanvårdas utan ska alltid hållas i snyggt och välvårdat skick. Det gäller även halva vägen mellan tomterna och tomtgräns. Minst 30% av lottens yta ska användas i odlingssyfte.
 • Lotter som gränsar till yttre stängsel/staket är ansvariga för att växtlighet tuktas så att skador inte uppkommer på staket, taggtråd eller stolpar.
 • Se till att skräp inte placeras mot grannar eller mot gata/allmänt område. Tänk på att inte bara de enskilda lotterna inom området utan även omgivningarna är vårt ansikte utåt.
GEMENSAMT ARBETE, TOALETTSTÄDNING
 • Under en säsong planerar vi fem olika tillfällen för gemensamt arbete alltifrån reparationer, målning, ogräsbekämpning mm. Dessa dagar planeras av två arbetsledare som lämnar rapportering till styrelsen efter varje genomfört tillfälle.
 • Varje medlem är skyldig att delta vid två tillfällen, tidsmässigt brukar det vara från kl. 9.00 till 12.00. Medlem kan överlåta åt annan att utföra det ”gemensamma arbetet”. Den som inte kan eller vill får i stället betala en avgift till föreningen.
 • Varje medlem åläggs att städa toaletter och våtutrymmen en vecka per säsong enligt schema. Lämna alltid toaletter och duschar såsom du själv vill återfinna dem, således rengör noga efter dig. Rökning är inte tillåten på toaletter.
SÄKERHET/SKALSKYDD I VÅRT OMRÅDE
 • Det enda riktiga skalskyddet vi har är vårt staket runt området. De små grindarna ska hållas låsta från 1 september till 1 maj hela dagarna och under vår sommarsäsong låser vi dessa från kl. 21.00 till 6.00 på morgonen, det är allas ansvar. De stora grindarna ska alltid hållas låsta, även den korta stund som eventuell lastning/lossning sker.
SOPHANTERING-behållarna finns utanför Klubbhuset
 • Ditt trädgårdsavfall och grovsopor ansvarar du själv för att transportera till Returpunkten. Det gäller även batterier, glödlampor, lysrör, miljöfarliga ämnen, målarburkar mm.
 • Inom området har vi källsortering: färgat glas, ofärgat glas, pappersförpackningar, plastförpackningar, matavfall och övrigt hushållsavfall.
 • Den stora containern är endast för hushållsavfall, de små tunnorna är för övrigt avfall, ta bort lock, korkar vad gäller glasburkar och flaskor, som papper räknas all slags papper, kartong och tidningar.
 

MOTORFORDONSTRAFIK-PARKERING

 • Tänk på att du anpassar din hastighet när du kör på Fiskebyvägen 12 till vårt område, max hastighet är 30 km/timme, men vi uppskattar om du kör långsammare med tanke på alla som rör sig i området och de som störs av motorljudet.
 • Nyttotrafik är tillåten i området, till nyttotrafik räknas, persontransport, transport av rörelsehindrade, ambulans och taxi, materialtransport ex möbler, tungt material mm. Parkering eller motorfordonsvård inom området är inte tillåtet.
 • Skottkärra finns att låna vid varje grind för transport av mindre material.
 • Yttre parkeringar är inte avsedda för långtidsuppställning av fordon.
KOMPOSTERING, BEKÄMPNINGSMEDEL
 • Trädgårdsavfall läggs i öppen kompost, matavfall ska placeras i slutet kompostkärl eller i vår källsortering.
 • Bekämpningsmedel med behörighetsklass 1, 2 och 3 får inte användas, det är tillåtet att använda ättika och salt(enligt kommunen).
KLUBBHUSET
 • Klubbhuset får nyttjas av medlemmarna året om till en kostnad enligt fastställd taxa för halvt eller helt dygn. Ett helt dygn räknas från 14.00 dag 1 till 12.00 dag 2.
 • Efter användning är man skyldig att diska och iordningsställa lokalen, rökning får ej förekomma i Klubbhuset. De som hyr lokalen ska få information om alkohollagen.
VATTEN
 • Vi ska vara sparsamma med vattenanvändning och lyssna på de råd kommunen ger oss, det är inte tillåtet med en vattenspridare i vårt område. Vi får heller inte vattna våra gräsmattor, buskar och träd. Det är dock tillåtet att vattna gräsmattor, buskar och träd vid nyanläggning.
 • Alla kolonilotter måste ha en utvändig huvudkran som ska vara stängd när vattnet släpps på. När vattnet stängs av ska kranen vara öppen, följ noga de tidpunkter och krav som meddelas av de vattenansvariga.
 • Du får inte bo eller övernatta i din stuga efter att vattnet har stängts av. Tillåtelse kan i undantagsfall medges av styrelsen vid ytterst speciella omständigheter.
GRANNSÄMJA
 • I våra stadgar så står det i första punkten att vi har bl.a. till ändamål att verka för ökat samarbete mellan medlemmarna. Därför är det bra att kommunicera med varandra om man tänker ha en fest eller av annan anledning behöver störa grannen. Tala med varandra innan ni klipper ner den gemensamma häcken.
 • Ta hänsyn till din omgivning beträffande störande aktiviteter.
DJUR INOM OMRÅDET
Hundar ska vara kopplade inom området.
FÖRSÄLJNING AV LOTT
 • Ta alltid kontakt med vicevärden när du tänker sälja, han gör vissa kontroller av köparen och skriver underlag till arrendeöverlåtelsen, sedan ordnar han möte med köpare och säljare, även ordföranden i föreningen deltar. Inträdesavgift för en medlem i vår förening är pris enligt senaste årsmötesbeslut.
 • Om du tänker sälja din stuga, tala gärna med webbansvarig som lägger ut objektet på nätet, sätt gärna själv en bild på din stuga på anslagstavlan. Du som säljare är skyldig att lämna fullständig information till köparen innan kontraktet undertecknas angående, stadgar, ordningsföreskrifter samt arrendeavtal, den vita pärmen ska alltid följa kolonilotten.
ÅRSAVGIFT, ARRENDEAVGIFT
 • Information om kostnader och betalningstider lämnas på årsmötet.
 • Förseningarna med avgifterna innebär en påminnelsekostnad, upprepade förseningar kan leda till åtgärder enligt stadgarna.